4.2.4 Engagement als aandeelhouder

Definitie

Activiteiten als aandeelhouder met het oog op de beïnvloeding van de houding van een bedrijf of land op (middel)lange termijn met betrekking tot milieuzorg, maatschappelijk bewustzijn en deugdelijke bestuur. (bijv. een dialoog aangaan, stemrechten uitoefenen, resoluties indienen voor de Algemene Vergadering).

Uitwerking

  • Streefdoelen vastleggen bij de aanvang van het ontwerpengagement project en de resultaten van het engagement in het oog houden. Dat moet de doorslag geven bij het nemen van de beslissing om de onderneming te blijven financieren.
  • Telkens wanneer dit relevant en mogelijk is (mogelijkheid tot beïnvloeding en omvang van de belegging in een onderneming), zou een vaste relatie moeten worden opgebouwd met ondernemingen en stakeholders via dialoog, telefoongesprekken, briefwisseling, vergaderingen of constructieve inbreng in verband met ESG-aangelegenheden. Probeer verder te kijken dan de zaken die enkel met deugdelijk bestuur verband houden; een gebrek aan transparantie bijvoorbeeld is een andere belangrijke reden om betrekkingen met een bedrijf aan te knopen.
  • Probeer zo duidelijk mogelijk te zijn over de invulling van het engagement (bijv. jaarverslag), ook al gaat het om vertrouwelijke informatie. Wat stemmingen betreft, moet worden gezorgd voor een jaarlijks of driemaandelijks verslag over de stemming met daarin minstens informatie over de algemene trends, het stemmenaantal in de vergadering, de stemuitslag en de verklaringen daarvoor alsook de geografische spreiding van de stemmen.
  • Tussenbeide komen in bepaalde gezamenlijke initiatieven betreffende duurzame ontwikkeling, indien zoiets nodig wordt geacht.
  • ESG-aangelegenheden opnemen in het stembeleid.
  • De ondernemingen inlichten over de conclusies van de beoordeling (overzicht van hun prestaties/punten vatbaar voor verbetering en hen meedelen of ze in aanmerking komen voor belegging).