4.4 Screening: controle van (achterliggende) activa op duurzaamheid

Onder screening wordt verstaan: de controle van activa op hun overeenstemming met en toelaatbaarheid volgens de gevolgde strategieën binnen het duurzaamheidsbeleid van de aanbieder.

Lijst van de op duurzaamheid screenbare activa:

  • Aandelen van gescreende ondernemingen
  • Bedrijfsobligaties uitgegeven door gescreende ondernemingen, en aan deze ondernemingen verleende kredieten
  • Termijnrekeningen en liquide middelen aangehouden bij gescreende financiële instellingen
  • Overheidsobligaties uitgegeven door gescreende overheidsorganen (supranationale instellingen, landen, deelstaten en andere lagere overheden en overheidsbedrijven, voor zover die voor meer dan 50% in handen zijn van geselecteerde overheden)
  • Deelbewijzen van duurzame ICB’s die beantwoorden aan de bepalingen van deze aanbeveling
  • Afgeleide producten van effecten, effectenkorven, beursindexen, voor zover de onderliggende effecten gescreend zijn
  • Deelbewijzen van ICB’s, geldmarktproducten, Asset-Backed Securities, Notes, voor zover de onderliggende effecten gescreend zijn
  • Kredieten voor duurzame investeringen bv. passiefwoningen, lening voor alternatieve energiebronnen, microkredieten, sociale kredieten, green project funding, green technology leasing, green car loans, …