Betaalt de banksector te hoge bonussen?

Tijdens de financiële crisis kwam de loonpolitiek van bepaalde financiële instellingen, en in het bijzonder de bonussen van bepaalde traders en toplui, zwaar onder vuur te liggen. Vooral grote buitenlandse instellingen bleken soms bonussen te betalen aan hun traders en directieleden die door de samenleving als ‘buitensporig’ werden aangeduid. Binnen de Belgische instellingen werden zo’n hoge bedragen nooit betaald. Toch heeft de financiële sector in België zijn verloningspolitiek bijgeschaafd waar nodig.

Bonussen

Het regeerakkoord van 1 december 2011 stelt dat bestuurders en leden van directiecomités geen recht hebben op stock options, gratis aandelen, bonussen of enig ander voordeel, als hun financiële instelling overheidssteun geniet. In verschillende Belgische grootbanken werden in 2011 dan ook geen van dergelijke voordelen toegekend.

Ook in de komende jaren zal het bonusbeleid aan zware voorwaarden gebonden zijn. Zo moeten eventuele bonussen (we spreken dan over de extra’s die bovenop het gebruikelijke loon komen, niet over de variabele vergoeding die bijvoorbeeld personen met een verkoopsprofiel krijgen) gespreid in de tijd uitbetaald worden. Bovendien mogen zij niet enkel toegekend worden op basis van financiële criteria, maar wordt ook de tevredenheid van klanten en werknemers een belangrijk criterium. Daarnaast moeten de prestaties die beloond worden, getoetst worden op duurzaamheid en gekoppeld aan langetermijnresultaten.

Een aantal instellingen heeft op vrijwillige basis het claw back-systeem ingevoerd: leden van het directiecomité en bepaalde senior managers krijgen eventuele bonussen niet enkel gespreid in de tijd uitbetaald, maar de vergoedingen kunnen ook teruggevorderd worden als de resultaten op de lange termijn ze niet rechtvaardigen.

Binnen 74% van de sector (4 van de 19 bevraagde instellingen) bestaat het remuneratiecomité voor meer dan de helft uit onafhankelijke bestuurders. Bij nog eens 18% (10 van de 19 bevraagde instellingen) zetelt er minstens één onafhankelijke deskundige in het comité.

Loonkloof

De lonen van de hoogste directieleden in Belgische financiële instellingen liggen een stuk lager dan die van hun collega’s in het buitenland. Hierdoor is de loonspanning in de Belgische financiële sector kleiner. Belgische financiële instellingen betalen hun werknemers ook beduidend beter dan het gemiddelde in de dienstensector. Toch wil dit niet zeggen dat er geen loonkloof bestaat.

Het verschil tussen de verloning van een directielid en een werknemer aan het loket is aanzienlijk. Bonussen worden bovendien niet zo snel uitgekeerd aan het lager management.

Ook de verloningsmethodiek wordt regelmatig besproken op het niveau van de sector en met de vakbonden.